Voorzitter (Erevoorzitter) 
R.J.Slim
voorzitter@perfinclub.nl

Rob Slim is als initiatiefnemer tot de oprichting en medeoprichter van de PCN in 1987 vanaf die tijd voorzitter. Hij leidt bestuurs- en ledenvergaderingen en treedt soms op als
bemiddelaar, als er zich binnen de vereniging problemen voordoen, wat gelukkig niet vaak het geval is. In 2007 is hij op voorstel van het bestuur door de leden benoemd tot erevoorzitter.


Secretaris

J.J.C. van Riel
secretaris@perfinclub.nl


Jan van Riel is sinds 1991 lid van de Perfin Club Nederland. Hij verzamelt Italië en van dat land ook de perfins. Omdat er geen goede catalogus was van deze perfins maakte hij er zelf een. Hij heeft sinds half 2016 de functie van secretaris op zich genomen. In zijn eigen woonplaats is hij bij de Postzegelvereniging al 20 jaar actief als veilingmeester.

Penningmeester 
Mw. J.A.Birnie-de Gelder
penningmeester@perfinclub.nl

Jacqueline Birnie is sinds 2003 lid van de Perfin Club Nederland. Zoals iedere postzegelverzamelaar had ook zij perfins in haar verzameling. Nieuwe perfins waren niet makkelijk te vinden, vandaar dat zij op zoek ging naar ruilpartners. Op de bijeenkomsten van de PCN vond zij veel mogelijkheden om haar verzameling uit te breiden en ook de mogelijkheid om informatie uit te wisselen met anderen. Van 2005 tot medio 2016 was Jacqueline secretaris van de vereniging, nu is zij penningmeester.

Veilingmeester
N. van der Lee
veilingmeester@perfinclub.nl

Nico van der Lee is sinds 1997 lid van de Perfin Club Nederland. Hij heeft een grote collectie perfins en poko’s van Nederland en verzamelt al bijna 40 jaar postzegels.
Als veilingmeester heeft hij als taak het voorbereiden en leiden van de veiling op de bijeenkomsten van de PCN. De financiële afhandeling van de veiling wordt door de penningmeester gedaan.

Bestuurslid
P. Reijbroek


Pieter Reijbroek is lid van de PCN sinds 2002. Aanvullend op het thema ‘fietsen’ op reguliere zegels trok
hem het verzamelen van fiets-gerelateerde perfins aan. Sinds 1994 is hij voorzitter van de
Filatelistenvereniging Wageningen. Daarnaast verzorgt hij het blad van deze vereniging, beheert hij de snuffelboeken en organiseert hij een jaarlijkse grote veiling. Binnen het PCN-bestuur is hij beschikbaar
voor hand-en-span-diensten op plekken waar dat nodig is.